Adatkezelési tájékoztató

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Személyes adatait az euCSOPORT cégcsoport itt felsorolt tagjai közös adatkezelőként együttesen - egyetemleges felelősséggel - kezelik a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében.

Adatkezelők adatai:
EU-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet
székhely: 7184 Lengyel, Petőfi utca 15.
cégjegyzékszám: 17-02-001322
képviseli: Pataki Zoltán igazgatósági tag
adószám: 13282572-2-17
e-mail: ugyfelszolgalat@eucsoport.hu
postacím: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
telefon: +36 06 1 225 1533

EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
cégjegyzékszám: 13-09-150324
képviseli: Heincz Norbert ügyvezető
adószám: 13567116-2-13
e-mail: eucsoport@eucsoport.hu
postacím: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
telefon: +36 06 1 225 1533

Nyugdíjtöbblet Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
cégjegyzékszám: 01-02-054456
képviseli: Pataki Zoltán igazgatósági tag
adószám: 26112118-2-41
e-mail: info@nyugdijtobblet.hu
postacím: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
telefon: +36 06 1 225 1533

Alkalmi Munkaszervező Szociális Szövetkezet
székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
cégjegyzékszám: 01-02-054419
képviseli: Pataki Zoltán igazgató elnök
adószám: 25863031-2-41
e-mail: ugyfelszolgalat@eucsoport.hu
postacím: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
telefon: +36 06 1 225 1533

Erőforrás Szociális Szövetkezet
székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
cégjegyzékszám: 01-02-054131
képviseli: Heincz Norbert igazgatósági tag
adószám: 24338000-2-41
e-mail: ugyfelszolgalat@eucsoport.hu
postacím: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
telefon: +36 06 1 225 1533

(a továbbiakban közösen: az „Adatkezelő”)

Adatvédelmi ügyekben kérjük, az alábbi közös elérhetőségünkön keressen bennünket:
adatvédelmi tisztviselő/munkatárs neve: Erdélyi Zoltán
e-mail: dpo@eucsoport.hu
telefon: +36 1 225 1533
cím: 1137 Budapest, Katona József u. 15.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót, mely az Adatkezelő hivatalos honlapjain elektronikusan érhető el.

2. Alapelveink és törvények, amelyek minket kötnek az adatkezelés során:

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályokkötnek bennünket:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • A Szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 • Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

3. Mi mit jelent? (Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata):

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Az egyes adatkezelések):

4.1. Ha a cégcsoport honlapjait - eudiakok.hu, eujobs.hu, eucsoport.hu, nyugdijtobblet.hu, eroszov.hu, euphone.hu -megtekinti (automatikusan rögzített adatok és cookiek):

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. Az adatok megadása kötelező, a honlap megtekintése e nélkül nem lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.
4.1.2.Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák
Mi az a cookie (süti)?
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.
A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

 

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookiekat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl +bal egérgomb). Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, lehetséges, hogy le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához.
Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához.
Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához.
Link az Opera süti beállítási útmutatójához
Link az Apple Safari süti beállítási útmutatójához.

 

Milyen cookiet használunk?

www.eudiakok.hu esetén

A. A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie:

Az adatkezelés jogalapja minden esetben: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A süti törlése esetén a sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg.

Süti kiterjesztése

cél

idő

adattovábbítás

_cfduid

Az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítását. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

1 év

tidio.co

_cfduid

Az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítását.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

1 év

tidiochat.com

PHPSESSID

A honlapon található különböző űrlapok kitöltése során ez a süti segít például abban, hogy felhívjuk a figyelmet a hibás kitöltésre, vagy jelezzük, hogy az űrlap beküldése sikeres volt.

A látogatás idejéig

nincs

B. Statisztikai adatokat gyűjtő cookiek

Négy fajta statisztikai cookiet alkalmazunk. Ezek a cookiek működésük során figyelik, hogyan használja
Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 (Kettő) évig, míg a „collect”,"_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookiek munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat.

Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Tag Manager által a Google Analitics is segít. További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

C. Marketing célú cookiek

Az adatkezelés jogalapja minden esetben :
Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A süti törlése esetén a sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg.

 

Süti kiterjesztése

cél

idő

adattovábbítás

fr

Ez a süti segít abban, hogy a facebook oldalon hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön részére.

3 hónap

facebook.com

GPS

A mobileszközben lévő GPS alapján területi alapon jeleníti meg a reklámokat.

A látogatás idejéig

youtube.com

NID

Segíti a célzott reklámok megjelenítését.

6 hónap

google.com

r/collect

A süti célja a személyre szabott reklámok küldése. Adattovábbítás történik a Google-Analitics felé a honlap megtekintésének módjáról, valamint a látogató eszközéről. Ezt követően a cookie követi a látogatót a különböző eszközein és felismeri a marketing csatornákon.

A látogatás idejéig

doubleclick.net

tr

Ez a süti segít abban, hogy a facebook oldalon hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön részére.

A látogatás idejéig

facebook.com

VISITOR_INFO1_LIVE

A látogató sávszélességét azonosítja be.

179 nap

youtube.com

YSC

A megnézett youtube videókról vezet statisztikát.

A látogatás idejéig

youtube.com

yt-remote-cast-installed

Tárolja a látogató által leggyakrabban használt videó lejátszókra vonatkozó adatokat.

A látogatás idejéig

youtube.com

yt-remote-connected-devices

Tárolja a látogató által leggyakrabban használt videó lejátszókra vonatkozó adatokat.

 

youtube.com

yt-remote-device-id

Tárolja a látogató által leggyakrabban használt videó lejátszókra vonatkozó adatokat.

 

youtube.com

yt-remote-fast-check-period

Tárolja a látogató által leggyakrabban használt videó lejátszókra vonatkozó adatokat.

A látogatás idejéig

youtube.com

yt-remote-session-app

Tárolja a látogató által leggyakrabban használt videó lejátszókra vonatkozó adatokat.

A látogatás idejéig

youtube.com

yt-remote- session-name

Tárolja a látogató által leggyakrabban használt videó lejátszókra vonatkozó adatokat.

A látogatás idejéig

youtube.com

 

www.eujobs.hu esetén

A. A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie:

Az adatkezelés jogalapja minden esetben: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A süti törlése esetén a sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg.

Süti kiterjesztése

cél

idő

adattovábbítás

PHPSESSID

A honlapon található különböző űrlapok kitöltése során ez a süti segít például abban, hogy felhívjuk a figyelmet a hibás kitöltésre, vagy jelezzük, hogy az űrlap beküldése sikeres volt.

A látogatás idejéig

nincs

B. Statisztikai adatokat gyűjtő cookiek

Négy fajta statisztikai cookiet alkalmazunk. Ezek a cookiek működésük során figyelik, hogyan használja
Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 (Kettő) évig, míg a „_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookiek munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat.

Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Tag Manager által a Google Analitics is segít. További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található:
 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

C. Marketing célú cookiek

Az adatkezelés jogalapja minden esetben :
Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

A Google Analiticsről szóló adatkezelési tájékoztatót a következő linken érheti el:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Süti kiterjesztése

cél

idő

adattovábbítás

ads/ga-audiences

A süti célja a személyre szabott reklámok küldése. Adattovábbítás történik a Google-Analitics felé a honlap megtekintésének módjáról, valamint a látogató eszközéről. Ezt követően a cookie követi a látogatót a különböző eszközein és felismeri a marketing csatornákon

A látogatás idejéig

google.com

 

eucsoport.hu esetén

A. Marketing célú cookiek

Az adatkezelés jogalapja minden esetben :
Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A süti törlése esetén a sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg.

 

Süti kiterjesztése

cél

idő

adattovábbítás

GPS

A mobileszközben lévő GPS alapján területi alapon jeleníti meg a reklámokat.

A látogatás idejéig

youtube.com

NID

Segíti a célzott reklámok megjelenítését.

6 hónap

google.com

PREF

Figyeli, hogy a látogató hogyan használja a youtube videókat és erről statisztikát készít.

8 hónap

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

A látogató sávszélességét azonosítja be.

179 nap

youtube.com

YSC

A megnézett youtube videókról vezet statisztikát.

A látogatás idejéig

youtube.com

yt.innertube::nextld

 

 

youtube.com

yt.innertube::request

 

 

youtube.com

 

nyugdijtobblet.hu esetén

A. Statisztikai adatokat gyűjtő cookiek

Négy fajta statisztikai cookiet alkalmazunk. Ezek a cookiek működésük során figyelik, hogyan használja
Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 (Kettő) évig, míg a „_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookiek munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat.

Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Tag Manager által a Google Analitics is segít. További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található:
 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

C. Marketing célú cookiek

Az adatkezelés jogalapja minden esetben :
Az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

 

Süti kiterjesztése

cél

idő

adattovábbítás

ads/ga-audiences

A süti célja a személyre szabott reklámok küldése. Adattovábbítás történik a Google-Analitics felé a honlap megtekintésének módjáról, valamint a látogató eszközéről. Ezt követően a cookie követi a látogatót a különböző eszközein és felismeri a marketing csatornákon

A látogatás idejéig

google.com

fr

Ez a süti segít abban, hogy a facebook oldalon hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön részére.

3 hónap

facebook.com

tr

Ez a süti segít abban, hogy a facebook oldalon hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön részére.

A látogatás idejéig

facebook.com

www.euphone.hu esetén

Statisztikai adatokat gyűjtő cookiek

Öt fajta statisztikai cookiet alkalmazunk. Ezek a cookiek működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. Az „_utma” kiterjesztésű cookie 2 (Kettő)évig, az „_utmz” kiterjesztésű cookie 6 (Hat) hónapig míg a „_utmt”, „_utmc” és „_utmb” kiterjesztésű cookiek munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat.

Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analitics is segít. További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található:
 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

www.eroszov.hu esetén - Ez a honlap nem használ sütit.

 

4.1.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

4.1.4. Adatfeldolgozó

A honlap tárhelyét és karbantartását az EU-SALESMAN Kft. mint adatfeldolgozó (székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.) biztosítja.

 

4.2. Ajánlatkérés

Ön a cég nevében ajánlatot kérhet a szolgáltatásinkra a munkaerőigényre vonatkozó pontos paraméterek megadásával.

Az adatkezelés célja:
Az ajánlatkérés feldolgozása, ajánlatadás és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Az adatok és a hozzájárulás megadása az ajánlatkérés feltétele.

Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok az ajánlatkérést követően 5 (Öt) évig panaszkezelési célból kezeljük.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.3. Online regisztráció

Amennyiben szeretne bekerülni az adatbázisunkba, lehetősége van a www.eudiakok.hu, www.eujobs.hu, eucsoport.hu és www.nyugdijtobblet.hu honlapjainkon regisztrálni.

A regisztráció alapján az Ön alábbi adatait kezeljük:

 • név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • születési idő;
 • állampolgárság;
 • neme;
 • rendelkezik-e nappali tagozatos jogviszonnyal;
 • egyéb szükséges adat.

 

Az adatkezelés célja:
Az Önnek megfelelő munkaajánlatok keresése.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk munkaajánlatot keresni az Ön részére.

Az adatkezelési idő:
Adatbázisunkban a regisztráció törléséig (hozzájárulása visszavonásáig) szerepeltetjük. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Adattovábbítás:
Nem történik

Adatfeldolgozó:
EU-SALESMAN Kft. (székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.)

A regisztrációra a facebookon, vagy a Google+-on keresztül is lehetőség van.

A facebook Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation
A Google+ Adatkezelési Tájékoztatóját itt érhető el: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

4.4. Szövetkezeti tagság (kiközvetített munkák esetén)

Ahhoz, hogy Önt kiközvetíthessük a munkaadókhoz, a szövetkezetünkkel tagsági jogviszonyt kell létesítenie. ilyen esetben szerződést kötünk Önnel a tagsági jogviszony létesítéséről, később pedig eseti megbízások keretében foglalkoztatjuk. Ehhez kezeljük a szerződésben szereplő adatokat.

Az adatkezelés célja:
Szövetkezeti tagság létesítése

Az adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az adatok megadása a szerződéskötés feltétele.

Az adatkezelési idő:
8 (Nyolc) év

Adattovábbítás:
Amennyiben kiválasztja az Önnek megfelelő ajánlatokat, úgy kérésére nevét, elérhetőségét és egyéb esetenként felmerül szükséges adatát továbbítjuk a kiválasztott cégek felé, akik felveszik Önnel a kapcsolatot.

A szövetkezeti tagokra vonatkozó adatkezelésről a belépéskor írásban részletesen tájékoztatjuk.

4.5. Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram):

Az Eudiakok és EuJobs külön-külön is elérhetőek a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az Eudiakok és EuJobs zárt csoportokat is létrehoznak.

A fenti oldalakon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/ „tetszik” „follow”/”követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” „unfollow”/”nem követem” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

A zárt csoportokba felvételt kell kérni, majd annak jóváhagyását követően lehet a jelentkező a zárt csoport tagja.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a szolgáltatásokról, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.

A Facebook egy tőlünk független adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ ;https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást: help.instagram.com

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a 4.3. pontban foglaltak szerint zajlik.

Facebook, Instagram oldalainkon képeket/filmeket is közzéteszünk a különböző eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, mindig kikérjük az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Adatfeldolgozó:
Exaro Kft. (székhely: 1039 Budapest Madszar József uc. 27.)

Adattovábbításra nem kerül sor.

 

4.6. Nyereményjáték:

Esetenként nyereményjátékot szervezünk. A nyereményjátékban való részvételre online (Facebook oldalon) jelentkezést követően van lehetőség. általában az alábbi adatok megadása után:

 • Név,
 • Születési dátum;
 • Lakcím;
 • E-mail cím;
 • Milyen munka iránt érdeklődik.

Előfordulhat, hogy nincs szükség a fenti adatokra, vagy más adatra is szükség van, így az adatok köre változhat.

Az adatkezelés célja:
Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az eucsoport@eucsoport.hu e-mail címre, vagy a fenti címre küldött levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelést. A hozzájárulás feltétele a nyereményjátékban történő részvételnek.

Az adatkezelési idő:
Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül az így kezelt adatok (a nyertes/ek és pótnyertes/ek kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait, amennyiben az szükséges az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 (Nyolc) évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

Az esetleges adattovábbításról, és adatfeldolgozókról, valamint az adatkezelés egyéb jelen tájékoztatótól eltérő részleteiről mindig az adott nyereményjáték során adunk tájékoztatást.

A hírlevélre is feliratkozók esetén a fenti adatokat az Adatkezelő a jelen Tájékoztató 4.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

Adatfeldolgozó:
Exaro Kft. (székhely: 1039 Budapest Madszar József uc. 27.)

Adattovábbításra nem kerül sor.

 

4.7. Hírlevél:

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, e-mail, valamint esetenként lakcímét, születési idejét és nemét kezeljük.

Az adatkezelés célja:
Az Ön tájékoztatása az aktualitásokról, munkalehetőségekről, munkavállaláshoz szükséges feltételek változásáról.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.

Az adatkezelési idő:
Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével, az dpo@eucsoport.hu ra küldött e-mail, vagy a 1137 Budapest, Katona József u. 15. címre küldött leiratkozást kérő levél útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Adatfeldolgozó:
EU-SALESMAN Kft. (székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.)

Adattovábbításra nem kerül sor.

 

4.8. SMS küldése:

Sms küldése érdekében az Ön nevét és telefonszámát kezeljük.

Az adatkezelés célja:
Az Ön tájékoztatása a munkalehetőségekről, konkrét munkával kapcsolatban általános figyelmeztetések (pl. a munkakezdés időpontjáról) és az Ön beosztásáról.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk SMS-t küldeni az Ön részére.

Az adatkezelési idő:
SMS-t kizárólag addig küldünk az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több SMS-t kapni, erre vonatkozó kérelmét küldje el az dpo@eucsoport.hu e-mail, vagy a 1137 Budapest, Katona József u. 15. címre. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Adatfeldolgozó:
Ozeki Informatikai Kft. (székhely: 1094 Bp., Viola uc. 20-24.)

Adattovábbításra nem kerül sor.

4.9. Ha állásra jelentkezik valamelyik cégünkhöz

Amennyiben Ön e-mailben, online (Facebook csoportban) vagy postai úton cégcsoportunkhoz belsős munkatársnak jelentkezik (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül) az Ön hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezzük.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezések elbírálásához és a megfelelő személy kiválasztásához elengedhetetlen az Ön által megküldött, illetve az általunk még bekért személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés ideje:
konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzát és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

- a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (Egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben 30 (Harminc) napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.
- a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó, postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban 1 (Egy) évig tároljuk. Egy év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatok törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

Előfordulhat, hogy az Ön pályázati anyagát fejvadász cégtől, HR portáltól kapjuk. Az ilyen cégek külön adatkezelők, így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.10. Ha kapcsolatba lép velünk(megkeresés, panaszkezelés)

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, facebookon keresztül, telefonon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés ideje:
Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 5 év elteltével  töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

4.11. A telefonbeszélgetések rögzítése

Mind a bejövő, mind a kimenő hívásokat rögzítjük. A telefonhívások során megadott személyes adatait kezeljük. Telefonhívás esetén munkatársunk tájékoztatja Önt arról, hogy a hívás rögzítésre kerül. A hangfelvételt kérésére díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az Önnel, mint magánszeméllyel kötött szerződés esetén a szerződés teljesítése a jogalap;
 • Egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy megválaszolása, vagy pontos teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A kérések, egyeztetések rögzítése és visszakereshetősége, valamint a panaszkezelés.

Az adatkezelés ideje:
A rögzített hívásokat 12 (Tizenkettő) hónapig tároljuk. Ügyfeleink esetén a 12 (Tizenkét) hónapos időtartam a szolgáltatási szerződés megszűnését követően kezdődik. Tájékoztatjuk, hogy jogos érdekünk felmerülése esetén a hívásokat ennél hosszabb ideig is tárolhatjuk. Minden ilyen esetben erről Önt külön tájékoztatjuk.

Adatfeldolgozó:
Adertis Kft. (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 13.)

Adattovábbításra nem kerül sor.

4.12. Beszámolók

Az Ön hozzájárulása esetén az Ön által írt beszámolót elhelyezhetjük a honlapon. Ezzel kapcsolatban a következő adatokat hozhatjuk nyilvánosságra: dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név.

Az adatkezelés célja:
Szolgáltatásaink népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása, vagy megtagadása esetén nem tudja megírni beszámolóját.

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Adatfeldolgozó:
EU-SALESMAN Kft. (székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 15.)

Adattovábbításra nem kerül sor.

4.13. Kamerarendszer:

Ügyfélszolgálati irodánkban kamerák üzemelnek a személyi és vagyoni biztonság biztosítása érdekében. A kamerarendszert az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az ügyfélszolgálati irodában, a helyszínen kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére e-mailben is továbbítjuk az Ön részére.

4.14. Üzleti kapcsolatok

Az egyes üzleti partnereinkkel kötött szerződések, vagy szerződésen kívüli kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségét, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit.

Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatok megadás kapcsolattartás feltétele.

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás a szerződés teljesítése, vagy előkészítése érdekében, vagy egyéb üzleti okból.

Az adatkezelés ideje:
A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket.  

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

5. Egyéb adattovábbítások és adatfeldolgozók:

Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetes hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Az adatkezelők és adatfeldolgozók listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben - az érintett külön hozzájárulása nélkül is- a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

6. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 6.1.-6.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

cím: 1137 Budapest, Katona József u. 15.
e-mailcím: dpo@eucsoport.hu

Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (7.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

6.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (Öt) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

6.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

6.3. Helyesbítést kérhet
Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

6.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

6.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

 • Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

 

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7. Jogorvoslati lehetőségek

7.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy privacy@naih.hu

7.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

7.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

8. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

9. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

Utolsó frissítés: 2018.12.12.

 

Álláskeresés