Általános Szerződési Feltételek

A továbbiakban: ÁSZF

Nyomtatásra alkalmas változat letöltése itt

az EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2724 Újlengyel, Határ út 12., telephely és postacím: 1137 Budapest, Katona József utca 15, adószám:   13567116-2-13, EU-s adószám: HU13567116, Cégjegyzékszám 13-09-150324, munkaerő-kölcsönzői engedély száma: 3206-1/2011-899) mint kölcsönbeadó (a továbbiakban Kölcsönbeadó), illetve Kölcsönvevő között a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI. fejezete szerinti munkaerő-kölcsönzés tárgyában létrejövő Munkaerő-kölcsönzési Keretszerződéshez (a továbbiakban: Szerződés).

I. A Felek szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

(A) Általános kötelezettségek

 1. A Felek a Szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek figyelembe vételével, egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásával kötelesek gyakorolni és teljesíteni.
 2. A Felek nyilatkoztak, hogy a Szerződésben foglalt tevékenységek végzésére jogosultak. Bármely Fél – a saját felróható magatartásából eredő károkért – a másik félnek vagy harmadik személynek korlátlan felelősséggel tartozik.
 3. A Felek felelősséget vállalnak a velük jogviszonyban álló tisztségviselőik és munkavállalóik magatartásáért, ide nem értve a Kölcsönbeadónak a Szerződés keretében kikölcsönzött munkavállalóit, akik magatartásáért - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:525 § (3) bekezdésére is tekintettel - a Kölcsönvevő felel.
 4. A Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönbeadó a Kölcsönvevő késedelembe esése esetén jogosult a Szerződés teljesítését korlátozni vagy felfüggeszteni.
 5. A Felek a Szerződés teljesítése során, a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseire is figyelemmel kötelesek tartózkodni a tisztességtelen gazdasági tevékenységtől, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a másik fél törvényes érdekeit, jó hírnevét, üzleti titkaihoz fűződő érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartásokat. A Felek a Tpvt. 5. §-ának megfelelően nem intéznek egymás munkavállalóihoz vagy harmadik félhez olyan tisztességtelen felhívást, amely fennálló munkaviszonya vagy üzleti, gazdasági kapcsolata felbontását, bármilyen módon való megszüntetését vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását, illetve a másik fél versenytársának minősülő harmadik féllel való létesítését célozza.
 6. A Felek a Szerződésben tett nyilatkozataik valóságáért felelnek. A nyilatkozatok valótlanságából eredő, a másik Felet ért kár megtérítésére az ÁSZF II.6. pontjában írottakat kell megfelelően alkalmazni.
 7. A Kölcsönvevő minden esetben meggyőződhet arról, hogy a jelen Szerződés keretében kikölcsönzött munkavállalók valóban a Kölcsönbeadóval a vonatkozó szabályok szerint előírt szerződéses kapcsolatban állnak. A Kölcsönbeadó csak az olyan munkavállalók foglalkoztatásának jogszerűségéért (bejelentéséért, munkaszerződésük megfelelő tartalmáért, jogszerűségéért) vállal felelősséget, amely munkavállalók az általa a Kölcsönvevő számára esetenként megküldött listán szerepelnek.

(B) A szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek

 1. A Kölcsönvevő konkrét igényeit a munka megkezdése előtt legalább 5 munkanappal vagy 120 órával (amelyik hosszabb) írásban (faxon, vagy e-mailen) jelzi a Kölcsönbeadó felé az „A” típusú Egyedi Megrendelésében. Az Egyedi Megrendeléseket a Kölcsönbeadó köteles írásban (faxon, vagy e-mailen) lehetőség szerint a munka megkezdése előtt 3 munkanappal vagy 72 órával (amelyik hosszabb) visszaigazolni, hogy részben, vagy egészben tudja-e teljesíteni a feladatot. A Kölcsönbeadó által a Kölcsönvevőnél aktuálisan kikölcsönzött munkavállalóktól eltérő, minőségben, specifikációjában más, vagy 8 főt meghaladó mértékben nagyobb számú munkavállalót, illetve speciális, magasabb szaktudást (FEOR 8, vagy magasabb) igénylő megrendelés esetén ez a határidő a Kölcsönbeadó egyoldalú nyilatkozatával kitolódhat. A Kölcsönbeadó köteles a Kölcsönvevő által megrendelt és az általa visszaigazolt létszámot a megrendelésnek megfelelő időben és helyen munkavégzésre kiállítani.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönbeadó -igény esetén a Kölcsönvevő bevonásával- előzetes adatértékelés és személyes meghallgatás útján választja ki azon személyeket, akiket a Kölcsönvevőhöz kikölcsönöz.
 3. A Kölcsönvevő biztosít minden tárgyi eszközt, információt és egyéb feltételt, amely jelen Szerződés keretében kikölcsönzött munkavállalók munkavégzéséhez szükséges.
 4. A Felek megegyeznek, hogy a jelen Szerződés teljesítését havonta, vagy a szerződés lezárásakor (amelyik hamarabb) egymással elszámolják (elszámolási időszak).
 5. A Kölcsönvevő a Kölcsönbeadó jelen Szerződés keretében kikölcsönzött munkavállalói által teljesített munkaidő-, illetőleg –teljesítmény-bérezés esetén- teljesítmény-nyilvántartásáról az elszámolási időszakot követően a Szerződés II. 1-es pontjában foglalt határidőig kimutatást küld. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az e pontban foglalt kötelezettségének megszegésével a Kölcsönbeadót adóbevallási, adófizetési és munkabér fizetési kötelezettségei teljesítésében akadályozza, ezért a Kölcsönvevőt felelősség terheli.
 6. Az ÁSZF I.B.5-ös pontjában foglalt kimutatással egy időben a Kölcsönvevő kiállítja a teljesítésigazolást, amelyben rögzíti a teljesítés tényét, mértékét, esetleges kifogásait és a teljesítés hiányosságait. E teljesítési igazolást a Kölcsönvevő a Szerződés II.2-es pontjában foglalt határidőig köteles a Kölcsönbeadó számára eljuttatni.
 7. A Kölcsönbeadó, amennyiben a Kölcsönvevő az ÁSZF I.B.6-os pontjában foglalt teljesítési igazolást az ott foglalt határidőig nem juttatja el a Kölcsönbeadónak, a teljesítést az ÁSZF I.B.5-ös pontjában foglalt jelenléti ívek, azok hiányában az ÁSZF I.B.1-es pontjában foglalt megrendelés és a kikölcsönzött munkavállalók munkaszerződései alapján számolja el, és készíti el a szolgáltatás számláját.
 8. A Kölcsönbeadó az ÁSZF I.B.6-os pontjában foglalt teljesítési igazolás, annak hiányában az ÁSZF I.B.5-ös pontjában foglalt kimutatások és jelenléti ívek alapján számlát készít, mely számlát a Kölcsönvevő a Szerződés II.3-as pontjában szereplő határidőn belül köteles a Kölcsönbeadó bankszámlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Az átutalás a Kölcsönbeadó bankszámláján való jóváírással, és annak összegében tekinthető teljesítettnek. Késedelmes fizetés esetén a Kölcsönbeadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155 § szerinti késedelmi kamatot számít fel.
 9. Amennyiben a Kölcsönvevő fizetési hátraléka az előző 6 hónap átlagával számított 1 havi teljesítés összegét, amennyiben ez nem értelmezhető, az 500.000 azaz ötszázezer Forintot meghaladja, a Kölcsönbeadó a teljesítést jogosult korlátozni. 3 havi illetve bruttó 1 millió, de maximum 2 millió Forintot elérő tartozás esetén a teljesítést a Kölcsönbeadó jogosult felfüggeszteni. A szolgáltatás e pont szerinti korlátozását vagy felfüggesztését a Kölcsönvevő nem tekinti szerződésszegésnek.
 10. A Kölcsönvevő a Kölcsönbeadó számlája ellen a Szerződés II.4-es pontjában foglalt határidőn belül emelhet kifogást. A kifogás irányulhat a számla összegére, a számla tételeire, a számla fizetési határidejére, vagy egyéb, a számlával kapcsolatos körülményre. Amennyiben a Kölcsönbeadó a számlát az abban foglalt eredeti fizetési határidőn belül a valósnak minősített kifogásnak megfelelően módosítja, úgy a Kölcsönvevő által emelt kifogás a számla nem kifogásolt részeit nem érinti. Az e pontban foglalt határidő jogvesztő: amennyiben a Kölcsönvevő a Kölcsönbeadó számlája ellen az itt foglalt határidőben kifogást nem emel, a számlát a Kölcsönvevő által befogadottnak kell tekinteni.
 11. A Felek vállalják, hogy a Szerződés tartalmát nem hozzák harmadik személy tudomására, kivéve az illetékes hatóságok erre irányuló kérésének, illetve a másik fél előzetes írásbeli engedélyének esetét. A Felek vállalják, hogy a másik félről tudomásukra jutott adatokat, üzleti ismereteket (beleértve a technikai, üzleti, know-how, ár és üzletviteli információkat) kötelesek bizalmasan kezelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, azokat nem használhatják fel, kivéve, ha a Szerződés másként nem rendelkezik. Felek e titoktartási kötelezettségükért a Ptk. szerinti felelősséggel tartoznak. E kötelezettség a Szerződés lejártát követő 3 évig még terheli a Feleket.
 12. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Kölcsönvevő tárgyhavi megrendeléseinek összege -a tört hónapokat is figyelembe véve- nem haladja meg a 50.000.- azaz ötvenezer Forintot, akkor a Kölcsönbeadó az adott havi számlában 5.000.- azaz ötezer Forint összegű adminisztrációs díj felszámítására jogosult. E pont azonban nem támaszt a Kölcsönvevő számára megrendelési kötelezettséget, tehát a Kölcsönvevő az itt szabályozott díj megfizetésére akkor köteles, ha tárgyhónapban megrendeléssel élt, de annak összege nem érte el az itt szabályozott értéket. A Kölcsönbeadó e díjtól egyoldalúan eltekinthet. E pont vonatkozásában a naptári hónap az irányadó azzal, hogy az adott naptári hónapban történt tényleges teljesítéseket kell alapul venni.

(C) Munkaerő-kölcsönzés specifikus rendelkezések

 1. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a Kölcsönbeadó a Munkaerő-kölcsönzési Keretszerződés hatálya alatt kikölcsönzött munkavállalókkal csak és kizárólag a Munkaerő-kölcsönzési Keretszerződés szerinti munkaerő-kölcsönzés céljából, Kölcsönvevő igényeit figyelembe véve létesít munkaviszonyt.
 2. Amennyiben a Kölcsönvevő egy vagy több általa kikölcsönzött munkavállaló munkavégzésétől bármely ok miatt eltekint, ez a kikölcsönzött munkavállalók után fizetendő díjakat nem érinti, a Kölcsönvevő a Kölcsönbeadó részére a munkavállalók után járó díjat a Kölcsönbeadó részére köteles megfizetni. A Kölcsönvevő minden, munkavégzési kötelezettséggel terhelt munkavállalót köteles a rá irányadó munkaidőben és munkarendben foglalkoztatni.
 3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Kölcsönvevő valamely kölcsönzött munkavállaló munkájára a jövőben nem tart igényt, és kéri a kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyának megszüntetését, a Kölcsönvevő a munkavállaló(k) utolsó munkában töltött napját 15 munkanappal -próbaidejüket töltő munkavállalók esetében 1 munkanappal- megelőzően írásban értesíti a Kölcsönbeadót. Bármely munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése esetén az utolsó munkában töltött napját követő első munkanapon köteles a munkabér fizetéshez szükséges adatokat a Kölcsönbeadónak átadni. Amennyiben ez nem történik meg, a Kölcsönvevő köteles a Kölcsönbeadó részére a munkaviszony megszűnésével érintett munkavállaló után 5.000.- azaz ötezer Forint összegű késedelmi kötbért fizetni minden késedelmes naptári nap után.
 4. Amennyiben a munkavállaló magatartása miatt a munkaviszony azonnali hatályú felmondásának lehet helye, a Kölcsönvevő az okról való tudomásszerzéstől számított öt napon belül írásban értesíti a Kölcsönbeadót, melyhez csatolja a felmondás okát alátámasztó okiratokat, továbbá a megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet. Kölcsönbeadó a jegyzőkönyv és a felmondás okát alátámasztó okiratokat a kézbesítéstől számított 2 munkanapon belül megvizsgálja, és tájékoztatja a Kölcsönvevőt döntéséről.
 5. Amennyiben Kölcsönbeadó a Kölcsönvevő kérésére megszünteti a munkavállaló(k) munkaviszonyát, a felmondáshoz szükséges iratok munkavállaló részére történő kézbesítésével Kölcsönvevőt hatalmazza meg, mely meghatalmazást Kölcsönvevő elfogadja. Kölcsönvevő gondoskodik arról, hogy a munkavállaló részére kézbesített felmondólevél 1 db aláírt példányát visszajuttassa a Kölcsönbeadó részére. A munkaviszonynak a munkavállaló személyében rejlő okból történt azonnali hatályú megszüntetése esetén Kölcsönbeadó köteles a munkaviszony megszűnésétől számított 30 napon belül másik, e megállapodásban meghatározott követelményeknek megfelelő munkavállalót biztosítani Kölcsönvevő részére munkavégzés céljából. A Kölcsönvevő a munkavállaló munkaviszonyának bármely okból való megszüntetése esetén köteles diszkréten eljárni, különös tekintettel a felmondásban érintett munkavállaló(k) munkaviszonyának megszüntetésének tilalmát okozó keresőképtelenség megállapítására. Amennyiben az érintett munkavállaló(k) keresőképtelenségét a munkaviszony megszüntetését közlő okirat kézbesítését megelőző 5 munkanapon belül megállapítják, a munkaviszony megszüntetését kizáró ok fennállta alatt a Kölcsönvevő köteles az érintett munkavállalók után a kölcsönzési díjat megfizetni.
 6. A Kölcsönbeadó a Kölcsönvevő költségére gondoskodik a kölcsönzött munkavállalók foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról. A Kölcsönvevő írásbeli nyilatkozatával e lehetőségről lemondhat.
 7. Az itt felsorolt különleges munkáltatói jogok és kötelezettségek a Kölcsönvevő általános munkáltató jogait és kötelezettségeit (Mt. 29. címe) nem korlátozhatják.
 8. Az egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka keretében foglalkoztatott munkavállalók kikölcsönzése során a Kölcsönvevőnek nyilatkoznia kell, hogy a munkavállalót a 2010. évi LXXV. törvény szerinti idénymunkára vagy alkalmi munkára kívánja-e foglalkoztatni. A Kölcsönbeadó az e törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt létszám követelmények teljesítése érdekében munkavállalók e pont szerinti kikölcsönzését előzetes írásbeli értesítés nélkül megtagadhatja. A Kölcsönvevő az esetleges változásokat az ÁSZF egyéb rendelkezéseit tiszteletben tartva olyan módon és határidőben köteles a Kölcsönbeadóval közölni, hogy az az e törvény 11. § (8) bekezdése szerinti kötelezettségeit az ott írt határidőben teljesíteni tudja.
 9. Az atipikus foglalkoztatási formákban (például egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka, távmunka vagy bedolgozói munkaviszony) foglalkoztatott munkavállalók kikölcsönzése során az ÁSZF-et és a Szerződést az adott foglalkoztatási formára jellemző különleges szabályozásokkal összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

 

II. A szerződésszegés esetei, a szerződés megszüntetésének módjai

 1. A Szerződés megszűnik a Szerződés I.4-es pontjában foglalt határidő, vagy -rendes felmondás esetén- az ott szereplő felmondási határidő lejártával.
 2. Rendes felmondását egyik fél sem köteles indokolni.
 3. Rendkívüli felmondásra abban az esetben van lehetőség, ha a másik fél a rendkívüli felmondásra okot adó körülményt az erről történő értesítést követő 5 napon belül nem hárította el. Amennyiben a rendkívüli felmondási ok jellegénél fogva nem orvosolható, bármely fél korlátozás nélkül élhet a rendkívüli felmondás jogával.
 4. Az itt foglalt határidőket az erre vonatkozó jognyilatkozat másik fél általi, tértivevénnyel igazolt kézhezvételét követő munkanaptól kell számítani.
 5. Súlyos szerződésszegésnek, ezáltal a Szerződés rendkívüli felmondására okot adó körülménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
  • (a) a munkavállaló jogainak csorbítása (pl.: Kölcsönvevő nem engedi a Munkavállalót pihenőidőre, stb.),
  • (b) a munkáltatói kötelezettségek nem, vagy nem a jogszabályokban foglalt módon történő teljesítése,
  • (c) az együttműködési kötelezettség megsértése,
  • (d) bármely fél csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, vagy végrehajtási eljárás alá kerülése,
  • (e) titoktartási kötelezettség megsértése,
  • (f) az ÁSZF I.B.9 pontjában foglalt tartamú, vagy azt meghaladó fizetési késedelem,
  • (g) a Szerződés keretében kölcsönzött munkavállalók számára közvetlenül, vagy a Kölcsönbeadó megkerülésével juttatott kifizetés.
 6. A szerződésszegésért felelős fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa a szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. Amennyiben bármely Felet a másik Fél mulasztásából járulékos kár (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerződésből, annak megszűnését követően keletkezett kárt is) éri –pl. a bírságokból fakadó egyéb joghátrányok, így különösen, de nem kizárólagosan az Államháztartásról szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) g) pontjában foglaltak szerint a támogatásokból, pályázatokból, közbeszerzésekből történő kizárás-, úgy a károkozó Fél a bizonyíthatóan igazolt kárt a másik Fél részére megfizetni köteles.

 

III. A vis maior esetei

 1. Vis maiornak minősül, ha bármely Fél az érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (így különösen kormányzati, önkormányzati vagy hatósági döntések, jogszabályi előírások, elemi csapások, háború, általános vagy tömegközlekedési sztrájk, igazolt tömegközlekedési üzemzavar, a Szerződés keretében kikölcsönzött munkavállaló igazolt megbetegedése) miatt átmenetileg nem képes a Szerződésben foglaltaknak megfelelően munkavégzési kötelezettségeinek eleget tenni.
 2. A Felek kötelesek minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a vis maior következményeit minimálisra csökkentsék.

 

IV. A kapcsolattartás szabályai

 1. Felek kijelentik, hogy a Szerződést és annak teljesítését érintő ügyekben egymás közt a kapcsolatot az e fejezetben foglaltak szerint tartják.
 2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés III. fejezetében rögzített kapcsolattartók személyében bekövetkező változásról egymást 5 munkanapon belül értesítik.
 3. Felek közt a kommunikáció kizárólag írásban (fax, email, postai út) történik. Az írásbeli közlés szabályszerűen átadottnak minősül, amennyiben azt a másik félnek a Szerződésben megjelölt kézbesítési címére küldték.
 4. Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontja az igazolt átvétel napja.
 5. Ajánlott és/vagy tértivevényes postai kézbesítés esetén az átvétel napja, vagy ismételt sikertelen kézbesítés esetén az ezt követő ötödik munkanap.
 6. Az átvétel napja telefax és más kézbesítési jelentéssel járó telekommunikációs úton történő továbbítás esetén az a munkanap, amelyen az üzenetet továbbították. Amennyiben a telefax értesítés vagy a kézbesítés munkanapon 16 óra után, vagy nem munkanapon történik, akkor a kézbesítés időpontjának a következő munkanap 10:00-t kell tekinteni.
 7. Email útján való kapcsolattartás során a kézbesítés időpontja az elektronikus üzenet másik fél levelezőszerverére történő megérkezésének időpontja. Email útján való kapcsolattartásra egyebekben a telefax útján való kommunikáció szabályait kell alkalmazni. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés operatív végrehajtásával összefüggő napi kapcsolattartás során elsődlegesen az email útján való kapcsolattartást használják.
 8. A több módon is megküldött értesítések esetén az első kézbesítés időpontja az irányadó.
 9. E fejezet tekintetében nem minősül munkanapnak a szombati nap akkor sem, ha azt az illetékes miniszter rendeletében munkanappá nyilvánította.

euJOBS Kft. 2014. május 06.

Ha szeretné megtudni, hogy milyen előnyökkel járhatnak szolgáltatásaink, kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Ajánlatkérés